Käyttöehdot 

Mielen ladattavat tiedostot 

 1. Tämä sopimus koskee Miele-ohjelmistojen ja tietojen lataamista ja käyttöä. Lataamalla käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.
 2. Yleensä ladattavat tiedostot ovat saatavilla 24 tuntia päivässä, viikon jokaisena päivänä. Miele ei kuitenkaan vastaa Internet- ja tietokonejärjestelmien tilaan perustuvien palveluiden keskeytymättömyydestä.
 3. Miele pyrkii asianmukaisella huolellisuudella pitämään ladattavat tiedostot ajan tasalla. Miele pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa tietoja ja ohjelmistoja koska tahansa ja muutoksesta ilmoittamatta, erityisesti tulevan teknisen tai taloudellisen kehityksen tai muuttuneiden palveluehtojen tai yleisten ehtojen osalta, myös hinnoittelu-/kaupalliset seikat huomioiden.          

Käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 

 1. Mielen ja kolmansien osapuolien etujen suojelemiseksi sisällöt ovat oikeudellisesti, ja erityisesti tekijänoikeudella, suojattuja. Käyttö ja erityisesti mikä tahansa kopiointi, jakelu, esittäminen, kuvaaminen, lähettäminen ja yleisön saataville asettaminen sekä kaikki muut toisinnot, kuten myös kaikki muokkaukset ja muutokset, ovat sallittuja ainoastaan Mielen tai asianomaisen oikeudenhaltijan nimenomaisella kirjallisella hyväksynnällä.
 2. Miele-ohjelmistoja ei saa kopioida, myydä edelleen, lainata tai antaa valtuuttamattomille kolmansille osapuolille. Miele-ohjelmistot sisältävät liikesalaisuuksia. Tämän vuoksi ohjelmistoja ei saatakaisinmallintaa, purkaa, koodata auki tai muuttaa muihin käyttökelpoisiin muotoihin.
 3. Jos tekijänoikeuslaissa määritetään, että käyttöön ei poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin vaadita hyväksyntää, edellisissä kohdissa mainitut käyttöoikeuden rajoitukset eivät kiellä sitä.
 4. Miele antaa käyttäjälle tavanomaiset, ei-yksinomaiset, ei siirrettävissä olevat oikeudet käyttää ladattavia tiedostoja liiketoimintatarkoituksiinsa Mielen kanssa solmittujen, voimassa olevien liiketoimintasopimusten puitteissa. Nämä oikeudet ovat peruutettavissa koska tahansa. Mahdolliset tekijänoikeuksia koskevat ilmoitukset ja muut vastaavat ilmoitukset on hyväksyttävä ilman muutoksia.
 5. Miele huomauttaa, että Internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto ei ole suojattua. Ei ole mahdotonta, että luvattomat henkilöt näkisivät tiedot tai että tietoja väärennettäisiin.

Vastuu                                                                                                                                    

 1. Saataville tuotujen sisältöjen tai latausten taikka tämän sopimuksen välityksellä ei anneta mitään takuita eikä esitetä mitään väitteitä. Näin ollen myöskään mitään takuuvaatimuksia ei voida niihin perustuen esittää.
 2. Miele ei ole vastuussa tietojen virheettömyydestä, täydellisyydestä, laadusta ja luotettavuudesta, eikä myöskään tuloksista, joita kyseisiä tietoja käyttämällä saadaan. Miele ei ole vastuussa mistään ladattujen tiedostojen käyttämisestä aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten palvelukatkoista, tulonmenetyksistä ja tietojen menetyksistä. Käyttäjän on konsultoitavaMieleätehdessään käyttöpäätöstään koskien ohjelmistoja, jotka Miele on asettanut saataville ladattavassa muodossa. 
 3. Oikeusperusteista riippumatta, Miele ei ole korvausvastuussa vahingoista, jotka johtuvat ohjelmistojen käytöstä tai käytön estymisestä, mahdollisista laite- tai ohjelmistovirheistä tai käyttäjän tekemistä virheellisistä järjestelmäasetuksista. Ladatun tiedoston käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Miele ei ole missään vastuussa ohjelmistoista ja tiedoista, etenkään niiden käytettävyyden, virheettömyyden, täydellisyyden ja viruksettomuuden osalta.                      
 4. Miele ei myöskään ole korvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat viruksista, troijalaisista, huijausviruksista tai vastaavasta ohjelmoinnista, eikä ohjelmista, ohjelmakomponenteista tai -koodeista, jotka aiheuttavat vastaavia häiriöitä, tuhoja tai järjestelmä- tai komponenttivikoja. Käyttäjän on itse ryhdyttävä toimenpiteisiin suojautuakseen viruksilta ja muulta tuhoisalta datalta.
 5. Miele ei ole vastuussa Mieleltä lähteneiden tietojen virheellisestä tiedonsiirrosta eikä näiden tietojen manipuloinnista kolmansien osapuolien toimesta, erityisesti tapauksissa, joissa Mielen tietoverkkoja ja järjestelmiä on käytetty luvattomasti, sikäli kuin Miele ei tällaista käyttöä puolla.
 6. Vastuuta ei ole poissuljettu, vaan edellytetty vastuu on omaksuttava esimerkiksi silloin, kun vahinko on aiheutettu tahallisesti tai johtuu törkeästä huolimattomuudesta, laatutakeista tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomuksista, tai on johtanut kuolemaan tai raajan tai terveyden menetykseen tai kun tuotevastuulaki niin määrää. Olennaisten sopimusvelvollisuuksien rikkomuksista aiheutuvat vahingonkorvaukset rajoittuvat kuitenkin vahinkoihin, jotka ovat ennakoitavissa ja sopimusten kohdalla tyypillisiä, edellyttäen ettei rikkomukseen liity tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Tämä ei tarkoita sitä, että todistustaakka muuttuisi käyttäjän kannalta haitallisella tavalla.

Pdf-tiedostojen katselu 

Pdf-tiedostojen katseluun vaaditaan Adobe Acrobat Reader. 

CAD-tietojen katselu 

Suunnittelutietojen avulla kaksi- ja joskus kolmeulotteisia etu- ja pohjapiirrosnäkymiä voidaan suunnitella yksinkertaisesti, nopeasti ja turvallisesti. Suunnitteluun liittyvät tiedot, kuten mitat, liitäntäkohdat ja paikan päällä tarvittavat rakenteet, on korostettu. 

Pääsääntöisesti CAD-tiedostojen katseluun vaaditaan erityinen ohjelma. Mieleltä saatavat CAD-tiedot ovat yhteensopivia uusimpien CAD-ohjelmien kanssa ja saatavilla seuraavissa eri muodoissa: 

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds 

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg 

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file 

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21 

Laitteiden suunnittelutiedostot on merkitty lämmitystyypin mukaan: ”EL” (sähkö), ”D” (höyry) tai ”G” (kaasu). Lisäkirjaimet ”D”, ”S”, ”V” ja ”R” tarkoittavat näkymää laitteen päältä, sivusta, edestä tai takaa. 

Vastaanottaja hyväksyy olevansa vastuussa oikean valinnan tekemisestä, tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista sekä aiotuista tai saavutetuista tuloksista. Korvausvastuu välillisistä vahingoista on poissuljettu. 

Vastuuta ei ole poissuljettu, vaan edellytetty vastuu on omaksuttava esimerkiksi silloin, kun vahinko on aiheutettu tahallisesti tai johtuu törkeästä huolimattomuudesta, laatutakeista tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomuksista, tai on johtanut kuolemaan tai raajan tai terveyden menetykseen tai kun tuotevastuulaki niin määrää. Olennaisten sopimusvelvollisuuksien rikkomuksista aiheutuvat vahingonkorvaukset rajoittuvat kuitenkin vahinkoihin, jotka ovat ennakoitavissa ja sopimusten kohdalla tyypillisiä, edellyttäen ettei rikkomukseen liity tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Tämä ei tarkoita sitä, että todistustaakka muuttuisi käyttäjän kannalta haitallisella tavalla.