Yleiset ehdot

Yleiset ehdot

1. Yleistietoja

a) Nämä ehdot koskevat kaikkia toimituksia ja palveluja, vaikka liikesuhteen puitteissa ei olisikaan tehty erityisiä sopimusvahvistuksia. Asiakkaan hankintaehdot eivät ole voimassa, vaikka niitä ei olisikaan erikseen kiistetty.

b) Työntekijöidemme kanssa tehdyt sopimukset, erityisesti vakuutuksia koskevat, ovat voimassa vain, jos olemme vahvistaneet ne kirjallisesti.

 

2. Toimitukset

a) Meillä on valtuudet suorittaa osittaistoimituksia, jotka laskutetaan erikseen, mikäli voidaan järkevästi olettaa tämän olevan ostajan edun mukaista. Osittaistoimitus katsotaan järkeväksi niin kauan kuin se ei sisällä yhdessä myytäviä yksittäisiä osia.

b) Toimitus on ilmainen ja suoritetaan sovittuun toimitusosoitteeseen. Asiakas ottaa lähettämiseen liittyvän riskin. Ostajan pyynnöstä kaikki lähetykset voidaan vakuuttaa vahingoittumista vastaan ½ %:lla tuotteen hinnasta.

c) Toimitusohjelma ei sisällä kaasu-, putki- eikä sähköliitäntätöitä eikä myöskään viemäröintitöitä. Ostajan on huolehdittava vaadituista liitännöistä voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

d) Ylivoimainen este, viralliset säädökset ja muut olosuhteet, joista meitä ei voida pitää vastuullisina, erityisesti liikenne- ja toimintaongelmat, teolliset kiistat, kuljetuslaitteistojen puute ja tulipalovauriot vapauttavat meidät toimitusvelvollisuudestamme tällaisen tilanteen voimassaoloaikana. Meillä on oikeus purkaa sopimus, jos yllä mainituista syistä johtuen ei voida järkevästi olettaa, että pystymme täyttämään sopimuksen. Tällaisissa tapauksissa meillä ei ole velvollisuutta maksaa ostajalle korvauksia.

e) Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia toimitettavan tuotteen rakenteeseen, tilavuuksiin ja painoihin, jos tämä voidaan katsoa objektiivisten kriteerien mukaisesti järkeväksi.

f) Tilaustuotteen kyseessä ollen ostajan on haettava tuote viimeistään 3 kuukauden kuluttua tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Nämä ehdot määräävät toimitusaikarajan.

g) Saksassa voimassa olevan, pakkauksia koskevan asetuksen mukaisesti meillä on velvollisuus tyhjän pakkauksen vastaanottamiseen. Ostaja vastaa kaikista järjestelmään liittyvistä (esim. vuokratut kontit) kustannuksista.

 

3. Hinnat ja eräpäivä

a) Matka- ja työaika sekä matkakulut laskutetaan erikseen, mikäli ostaja on tilannut myös tuotteen asennuksen.

b) Alennukset ovat mahdollisia, jos niistä on sovittu etukäteen ja kaikki edelliset laskut on maksettu.

c) Vastakkainkuittaus ostajan puolelta on sallittu vain ei-kiistanalaisissa ja laillisesti vahvistetuissa tapauksissa.

d) Jos ostaja ei lunasta shekkiä tai vekseliä ollessaan liiketoiminnassa yrittäjän kanssa, tai jos hän on laiminlyönyt maksun, tai jos hän on lykännyt maksua, tai jos on olemassa syitä jotka käytännössä vastaavat maksun lykkäämistä, niin tällöin kaikki ostajan kanssa olevaan liikesuhteeseen perustuvat, jo suoritettuja toimituksia koskevat vaatimukset erääntyvät, myös siinä tapauksessa, että niitä koskeva vekseli on esitetty. Vekseliin perustuen ei ole olemassa pidätysoikeutta. Voimme suorittaa muita toimituksia etukäteen suoritettua tai toimituksen yhteydessä tapahtuvaa maksua vastaan. Jos vakuusmaksua ei makseta järkevän ajan kuluessa, meillä on oikeus purkaa sopimus tai vaatia korvauksia maksun suorittamatta jättämisestä.

e) Jos ostaja joutuu tilanteeseen, jossa hänen luottokelpoisuutensa kyseenalaistetaan tai jos jälkikäteen saamme selville, että tällainen tilanne oli olemassa ennen sopimuksen solmimista, voimme vaatia, että toimitus suoritetaan vasta etukäteismaksun jälkeen tai että maksu suoritetaan toimituksen yhteydessä. Tämä koskee myös tilannetta, jossa ostaja on asettanut vekselin. Vekseliin perustuen ei ole olemassa pidätysoikeutta.

 

4. Omistusoikeuden pidätys

a) Toimitettu tuote on omaisuuttamme siihen saakka, että se on kokonaan maksettu, ja mikäli kyseessä on liiketapahtuma yhtiön kanssa, siihen saakka, että kaikki liikesuhteeseen perustuvat senhetkiset ja tulevaisuuden vaateet on maksettu.

b) Siinä tapauksessa, että tuote aiotaan myydä eteenpäin, ostaja lupautuu etukäteen varaamaan jälleenmyynnin saatavat summaksi, joka vastaa omistuspidätyksen alaisen tuotteen arvoa, yhdessä kaikkien lisäoikeuksien kanssa ja niin, että tämä on ensisijainen kaikkiin muihin velkoihin nähden. Palautusvarauksella ostajalla on oikeus vaatia meille siirretty vaade maksuun.

c) Ostajalla on oikeus myydä omistuksenpidätyksen alaiset tavarat eteenpäin vain tavallisten liiketoimintatapahtumien puitteissa ja sillä ehdolla, että ostaja yhdessä asiakkaidensa kanssa hyväksyy omistuksenpidätyksen ja että tulot jälleenmyynnistä todella siirretään meille. Ostajalla ei ole oikeutta hankkiutua eroon omistuksenpidätyksen alaisista tuotteista millään muulla tavalla, erityisesti panttaamalla niitä tai antamalla niitä vakuudeksi. Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa meille välittömästi kolmansien osapuolten takavarikoinnista tai muista tapahtumista. Tällaisissa tapauksissa ostajalla on meitä kohtaan korvausvelvollisuus. Jos maksaminen keskeytyy, tai jos syntyy maksukyvyttömyystilanne tai jos toteutetaan sovintoratkaisu, jälleenmyyntioikeus ja määrättyjen vaateiden kerääminen umpeutuvat.

d) Jos sopimuksen purkamisen jälkeen saamme takaisin omistuksenpidätyksen alaisen tuotteen ja meillä on lakisääteinen oikeus vaatia korvausta palveluiden sijaan, meillä on oikeus poistaa omistuksenpidätyksen alainen tuote parhaalla mahdollisella tavalla ostajan edut varmistaen tai hyvittää ostajalle tällaisten tuotteiden normaali myyntiarvo sillä hetkellä, kun ne otettiin takaisin. Ostajan pyynnöstä, siinä tapauksessa, että pyyntö suoritetaan välittömästi omistuksenpidätyksen alaisten tuotteiden uudelleen haltuun saamisen jälkeen, ostajan valitsema julkisesti nimitetty asiantuntija määrittää tavallisen myyntiarvon. Ostaja vastaa kaikista uudelleen haltuun ottamisesta ja ostetun tuotteen arvioinnista aiheutuvista kuluista. Palautuskulut voivat olla 10 % tavallisesta markkina-arvosta, jos mitään dokumentoituja todisteita ei ole esitettävissä. Kulut voivat nousta tai laskea, jos myyjä pystyy todistamaan korkeammat kulut tai ostaja matalammat kulut.

e) Jos meille annettujen sellaisten vakuuksien arvo, joita koskee saksalaisen maksukyvyttömyyskoodin mukainen erottelu tai substitutionaalinen erottelu, ylittää vaateemme yli 20 %:lla tai siinä tapauksessa, että vakuuksia koskee yli 45 %:n erottelu, meillä on ostajan niin pyytäessa tämänlaajuinen velvollisuus määrittää uudelleen tai vapauttaa valintamme mukaiset vakuudet.

 

5. Tavaralähetys

a) Ostaja sitoutuu vakuuttamaan lähetettävät tavarat tulipalon ja varkauksien varalta. Hän on vastuussa lähetyksen katoamisesta tai vaurioitumisesta
vakuutuksen puuttuessa, vaikka nämä eivät olisikaan hänen syytään.

b) Lähetettyjä tavaroita ei saa myydä ilman suostumustamme. Ostaja määrää vaatimuksensa ostajaa kohtaan meille, kuten on todettu

Kohdan 5 b ehdoissa.

c) Meillä on oikeus tarkastuttaa lähetettävät tuotteet koska tahansa ja pyytää niiden luovuttamista meille tai kolmannelle osapuolelle. Ostaja vastaa kaikista lähettämis-, korjaus- tai kunnostamiskuluista.

 

6. Vastuu materiaalivaurioista

a) Sellaisten liiketapahtumien aikana, jotka suoritetaan yhtiöiden ja julkisoikeuden alaisten oikeushenkilöiden kanssa, normaalin tarkastuksen yhteydessä havaituista vioista on ilmoitettava meille kirjallisesti ja välittömästi tuotteen vastaanottamisen yhteydessä, ja muista vioista on ilmoitettava kirjallisesti ja välittömästi vian tunnistuksen jälkeen.

b) Takuumme ei kata mitään vikoja, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai sellaisista korjaus- ja muutostöistä, joita me emme ole suorittaneet tai joihin emme ole antaneet lupaa.

c) Yhtiöiden tai julkisoikeuden alaisten oikeushenkilöiden kanssa suoritettavien liiketapahtumien yhteydessä meillä on materiaalivikojen tapauksessa velvollisuus joko korjata vika tai toimittaa uusi, kunnossa oleva tuote sen mukaan, kumpi sopii meille paremmin. Jos emme korjaa vikaa tai toimita uutta, kunnossa olevaa tuotetta neljän viikon sisällä, tai jos vian korjaus epäonnistuu toisen yrittämiskerran jälkeen tai jos vikaa on mahdoton korjata, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai saada alennus hankintahinnasta. Takuu ei kata muita korvausvaatimuksia. Tämä ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin liittyen siihen, että tuotteen oletetaan olevan kunnossa. Ehtojen kohta 8 koskee vian aiheuttamien vaurioiden korvausvaatimuksia.

d) Meille annetut vastuuvaatimukset umpeutuvat yhtiöiden tai julkisoikeuden alaisten oikeushenkilöiden kanssa tehtyjen liiketapahtumien kohdalla yhden vuoden kuluttua hankitun tuotteen toimituksesta. Kuluttajille myytävien kodinkoneiden kohdalla vastuuvaatimusaika on kaksi vuotta.

 

7. Kompensaatio

a) Kaikissa tapauksissa, joissa ostajalla on velvollisuus kompensaation maksamiseen palvelun tarjoamisen sijasta, kun kyseessä on todistettavasti korkeamman asteen vaurio, meillä on oikeus vaatia kompensaationa 20 % tuotteen hinnasta. Ostajalla on oikeus antaa todisteita, ettei mitään vauriota ole tapahtunut tai että vaurio on ollut huomattavasti pienempi.

b) Ostajan kulujen korvaukset ja hyvitykset (tästä eteenpäin: korvausvaatimukset) jäävät tämän ulkopuolelle, riippumatta laista, erityisesti jos kyseessä on sopimuksellisten velvollisuuksien rikkominen tai valtuuttamaton käyttö.

Tämä ei koske tuotevastuuvaatimuksia sellaisissa tapauksissa, joissa on kyse tahallisesta tarkoituksesta ja törkeästä huolimattomuudesta, kuolemasta, ruumiillisista vammoista tai terveyshaitoista tai materiaaliin liittyvien sopimuksellisten velvollisuuksien merkittävästä rikkomisesta. Olennaisten sopimusvelvollisuuksien rikkomuksista aiheutuvat vahingonkorvaukset rajoittuvat kuitenkin vahinkoon, joka on ennakoitavissa ja sopimusten kohdalla tyypillinen, edellyttäen ettei rikkomukseen liity tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta tai kyseessä on vastuu kuolemasta, ruumiillisesta vammasta tai terveyshaitasta.

c) Jos ostaja vaatii vahingonkorvauksia, näistä on ilmoitettava yhden vuoden kuluessa alkaen vahingonkorvauksen määräajan alusta. Tämä ei koske sellaisten vikojen korvausvaatimuksia, joita koskee tuotevastuulaki.

 

8. Saanto-oikeus

Ostajalla ei ole mitään saanto-oikeuksia, ellei tämä oikeus perustu samaan sopimussuhteeseen.

 

9. Sopimuksen purkaminen

Jos myyntisopimus puretaan johtuen ostajan tekemästä sopimuksen tahallisesta rikkomisesta, seuraavat vaateet ovat mahdollisia:

a) Sopimuksen käsittämät erikoiskustannukset, kuten tilaukset, lähetyskulut ja sellaisten vikojen korjaukset, jotka ovat ostajan aiheuttamia.

b) Maksujen korvaus ja asiaan liittyvä arvon aleneminen. Sääntönä kompensaatio lasketaan perustuen arvonsäilyttämiseen seuraavasti: takaisinotto ja luovutus ensimmäisen 3 kuukauden aikana toimituksesta 30 % myyntihinnasta ja jokaisesta tämänjälkeisestä kuukaudesta 3 % myyntihinnasta. Liiketapahtumissa kuluttajien kanssa sääntönä on, että kuluttajalla on oikeus todistaa, että vikaa tai arvon alenemista ei ole tapahtunut tai että se on huomattavasti kiinteää summaa vähäisempi.

 

10. Suorituspaikka, oikeudenkäyttöpaikka, voimassa olevan lain valinta

a) Palveluidemme suorituspaikka on Güterloh.

b) Jälleenmyyjien ja julkisoikeuden alaisten lakisääteisten entiteettien kanssa tapahtuvissa liiketoimissa oikeudenkäyttöpaikka kaikkien sopimussuhdepohjaisten kiistojen kohdalla on Miele & Cie. KG -yhtiön päätoimipaikka. Miele & Cie. KG:llä on myös valtuudet nostaa kanne ostajaa vastaan tämän kotipaikassa.

c) Ainoastaan Saksan laki on voimassa.
10/04